Sezon 2010/2011

W obwodach prowadzono tradycyjne prace mające na celu dokarmianie zwierzyny i utrzymanie w odpowiedniej ilości i jakości urządzeń łowieckich. Wykoszono 210ha łąk, na których trawy są coraz bardziej szlachetne. Do prac wykorzystano własny sprzęt oraz korzystano z nieodpłatnych usług zapewnianych przez niektórych kolegów z koła i współpracujących z nami rolników. Dopłaty unijne za te prace stały się bardzo istotnym składnikiem budżetu koła. Uprawiano 26ha poletek. Ponadto zasilono buchtowiska gdzie wykładano żołędzie i kukurydzę w ilości 17,3 t., kiszonkę 171t, siano 12t, sól 400kg. Wykładana karma i sól była chętnie pobierana przez zwierzynę. Do łowiska wysiedlono 60 kuropatw. W sezonie odbyło się 3 polowania na kaczki, 6 na zwierzynę grubą, 1 dla zaproszonych gości oraz 2 polowania zbiorowe na lisy.

Do ważniejszych zadań finansowych jakie przeprowadzono z korzyścią dla koła należy zaliczyć budowę wiaty na sprzęt rolniczy i materiały oraz generalny remont przyczepy do przewozu osób. Unormowano sposób korzystania z domku myśliwskiego w przypadkach szczególnych jak użyczanie innym podmiotom czy udostępnianie do potrzeb prywatnych myśliwych. Gospodarzem „Hubertówki” został kol. Tadeusz Kowalczuk. Umeblowano kuchnię, zakupiono zestawy sprzętu stołówkowo-kuchennego i naczyń, w ilości zapewniającej organizację różnych imprez.

Nasz kraj w 2010 roku dosięga klęska powodzi. I my myśliwi nie pozostaliśmy obojętni w obliczu ludzkiej tragedii- wobec ludzi którym siły natury odebrały czasem cały dorobek życia. Nasz Zarząd zorganizował wsparcie finansowe dla powodzian, przeznaczając na ten cel 1000 zł oraz 1613 zł zebrane wśród myśliwych.

W pewnym sensie miarą sukcesów naszego Koła nie tylko minionego sezonu, ale i poprzednich, jest bez wątpienia fakt, że reprezentant naszego koła (Prezes) został wybrany Sekretarzem ORŁ w Zielonej Górze i z-cą członka NRŁ w Warszawie. Wyboru tego dokonali delegaci XXII Okręgowego Zjazdu Delegatów w Zielonej Górze 18 Lipca 2010r.

Koło współuczestniczyło w ogólnopolskiej akcji „Ożywić pola” angażując do niej miejscową młodzież tj. Zespołu Szkól w Brodach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku. Odbywały się spotkania z dyrekcją i młodzieżą. Zorganizowano pogadanki i konkursy plastyczne. Młodzież uczestniczyła w akcji zbierania kolb kukurydzy, z przeznaczeniem na dokarmianie zwierzyny. Kolegom zaangażowanym w te działania należy się duże uznanie, bo efekty tej pracy będą przynosić pożytek przez wiele lat poprzez propagowanie rzeczywistej roli myśliwych i ich wkładu na rzecz przyrody i łowiectwa.

W sezonie pozyskaliśmy:

Jeleni 75 szt. w tym:
Byków 21 szt.
Łań 37 szt.
Cieląt 17 szt.

Saren 104 szt. w tym:
Rogaczy 48 szt.
Kóz 46 szt.
Koźląt 10 szt.

Dzików 75 szt.

Na walnym zgromadzeniu w dniu 25.04.2010r na zjazd okręgowy PZŁ zostali wybrani:

kol. Ryszard Kałużny

kol. Eugeniusz Siemion

kol. Jan Kowalczuk

I tylko szkoda, wielka szkoda, że najwyższą cenę- swoje życie- w drodze na Zjazd wykonując obowiązki zginął śmiercią tragiczną nasz serdeczny śp. kol. Eugeniusz SIEMION

Niech Mu knieja Wiecznie Szumi

Ale pamiętamy o nim, a obelisk w Kniei i jego odwiedziny o tym świadczą.