Obwody Łowieckie

Środowisko bytowania zwierzyny ulega ciągłym przemianom. Nasilają się takie zjawiska jak: gęstość zaludnienia, coraz większe powierzchnie inwestycji. Człowiek potrzebuje nowych obszarów przyrodniczych, które dla własnych potrzeb „przerabia” w sposób niezgodny z zasadami ekologicznymi. Trwa także ciągłe zubażanie łowisk: kurczenie ich powierzchni  i  wymieranie  gatunków flory i fauny.  Myśliwi muszą rejestrować  zmiany negatywne,  którym podlegają populacje zwierząt łownych: budowa dróg, nowe tereny przemysłowe i rekreacyjne, ogradzanie powierzchni rolnych, leśnych, oraz wiele innych. Pogorszenie warunków życiowych zwierzyny jest niestety smutnym faktem dzisiejszych czasów, szczególnie proces ten postępuje od Zachodu Europy. Dlatego termin gospodarka łowiecka to nie tylko użytkowanie populacji zwierząt , lecz  przede wszystkim ochrona śro­dowiska bytowania zwierzyny. Koło łowieckie wspólnie z nadleśnictwem oceniają liczebność poszczególnych gatunków zwierząt, regulują ich zagęszczenie.Odstrzału dokonuje się z zachowaniem określonych zasad, uwzględniających strukturę płciową i wiekową populacji. Zabiegi  hodowlane w łowisku, to poprawianie  warunków  żerowych na  terenach leśnych i dokarmianie w okresach silnego niedoboru żeru naturalnego. Gospodarka łowiecka staje się częścią ekologii stosowanej, gdzie wykorzystywana  jest  wiedza z  zakresu:  nauk biologicznych,  zootechniki,  leśnictwa.  Działalność  myśliwych  coraz częściej skupia się na zagospodarowaniu łowisk w celu ograniczanie szkód, zarówno rolnych i leśnych. .„Urządzanie” łowisk polega na: zakładaniu poletek,  z których plonów  korzysta  zwierzyna, wykaszaniu łąk,  zakładaniu pasów  zaporowych,  wykładaniu karmy w paśnikach, budowie lizawek, wszystko dla „odciągnięcia” zwierząt od powierzchni gospodarczych. Obecnie dzierżawimy na terenie nadleśnictwa Lubsko 14.621ha, w tym powierzchni leśnej 7.690ha oraz gospodarujemy na dzierżawionych 316,93ha łąk i pól.  Nasze koło posiada pełne usprzętowienie do prowadzenia gospodarki rolnej na polach i łąkach oraz własny transport na polowania zbiorowe.